Privacy Policy

PRIVACYBELEID GROEP SAINT-GOBAIN

Uw privacy is een prioriteit voor Saint-Gobain en daarom stellen we ook alles in het werk om deze te beschermen.

In overeenstemming met de GDPR (General Data Protection Regulation of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) omschrijft dit beleid wanneer, waarom en hoe bedrijven van onze groep die onder deze Verordening vallen:

 • persoonsgegevens verzamelen over individuen;

 • deze informatie gebruiken;

 • dit soort gegevens onthullen aan anderen wanneer dit nodig is en onder bepaalde omstandigheden;

 • deze persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk houden.

Dit beleid kan mettertijd evolueren. We vragen u dan ook om de datum te controleren die op deze pagina staat om er zeker van te zijn dat u de laatste versie leest.

Dit privacybeleid werd voor het laatst geüpdatet op 20 juni 2018.
 

WIE ZIJN WE?

De groep Saint-Gobain (hierna de “Groep”) bestaat uit verschillende individuele bedrijven. Wanneer u in contact komt met een van de bedrijven van onze Groep (hierna het “Bedrijf”), is de “verantwoordelijke” van uw persoonsgegevens het Bedrijf dat beslist wanneer en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Wanneer dit beleid verderop verwijst naar “wij”, “ons” of “onze” verwijst dit – tenzij anders vermeld – naar het Bedrijf in kwestie dat de verantwoordelijke is van uw persoonsgegevens:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS NV

Divisie Gyproc

Sint-Jansweg 9

Haven 1602

9130 Kallo

Belgium

info@gyproc.be
 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN OP WELKE MANIER?

De volgende persoonsgegevens kunnen door ons verzameld en verwerkt worden:

Persoonsgegevens die u ons bezorgt: het gaat hierbij om informatie over u die u ons volledig vrijwillig doorgeeft door informatie in te geven via:

 • een van onze websites;

 • onze mobiele applicaties;

 • sociale mediaplatformen;

 • correspondentie met ons via de telefoon, via e-mail of op enige andere manier.

De informatie die u ons verschaft, kan betrekking hebben op uw identificatie, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer of onderzoeksgegevens en kan ook verslagen omvatten van correspondentie en antwoorden op enquêtes.

Persoonsgegevens die we over u verzamelen: de volgende informatie kan automatisch worden verzameld:

 • details van transacties die u uitvoert via de websites en uw bezoeken aan onze websites, inclusief maar niet beperkt tot trafiekgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de informatie die u bekijkt;

 • technische informatie – die automatisch verzameld wordt – inclusief anonieme gegevens verzameld door de hostingserver voor statistische doeleinden, het internetprotocoladres (IP-adres) dat gebruikt wordt om uw computer of toestel te verbinden met het internet, het browsertype en de browserversie, tijdzone-instellingen, browser plug-in types en versies, het besturingssysteem en -platform. Zie cookies voor meer informatie;

 • persoonsgegevens waarvan u toestaat dat ze gedeeld worden en die deel uitmaken van uw openbare profiel of sociale netwerk van een derde partij.

Persoonsgegevens die we ontvangen van andere bronnen: we ontvangen bepaalde persoonsgegevens over u van bronnen buiten ons Bedrijf zoals de bedrijven van onze Groep of andere bedrijven van derde partijen.

De hieronder vermelde bepalingen van dit beleid zijn ook van toepassing op persoonsgegevens die we van deze bronnen ontvangen.

 

WAAROM EN HOE WE GEBRUIKMAKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We verwerken uw persoonsgegevens rechtmatig voor:

 • de communicatie en uitwisseling van informatie met onze websitegebruikers;

 • het beheer van onze klanten-/prospectenrelaties, met name voor de verwerking van uw bestellingen, om te antwoorden op uw vragen of om u regelmatig nieuws en informatie te sturen over onze producten, onze merken of onze initiatieven die mogelijk uw interesse kunnen wekken;

 • elk ander specifiek doel dat wordt opgegeven op het moment dat de informatie verzameld wordt.

Uw persoonsgegevens kunnen voornamelijk gebruikt en verwerkt worden:

 • indien u vrijwillig en expliciet TOESTEMMING hebt gegeven en dat voor specifieke, vastgelegde en legitieme doeleinden. U mag uw toestemming voor ons gebruik van uw informatie op elk moment intrekken door ons te contacteren.

 • indien dat nodig is voor ons om onze LEGITIEME BELANGEN na te streven als bedrijf, op voorwaarde dat uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet worden geschonden en rekening houdend met uw redelijke verwachtingen op basis van uw relatie met ons.

Bijvoorbeeld, voor de volgende doeleinden:

 • netwerk- en informatiebeveiliging zodat we stappen kunnen ondernemen om uw informatie te beschermen tegen verlies of schade, diefstal of onrechtmatige toegang.

 • detectie, preventie en matiging van frauduleuze of andere illegale activiteiten;

 • onze klantenservice evalueren en verbeteren aan de hand van opnames van telefoongesprekken met onze contactcentra;

 • direct marketingactiviteiten (andere dan die waarvoor we ons baseren op uw toestemming) als analyse om onze marketingstrategie te informeren en om uw gebruikerservaring te verbeteren en te personaliseren;

 • indien dat nodig is voor ons om te VOLDOEN AAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING en met name:

  • om een openbare autoriteit of gerechtelijke onderzoeksinstantie bij te staan;

  • om u te identificeren wanneer u contact met ons opneemt onder bepaalde wettelijke omstandigheden;

  • om de correctheid van de gegevens die we over u hebben te controleren.

 • indien dat vereist is voor de UITVOERING VAN EEN CONTRACT dat we met u afgesloten hebben of omdat u ons gevraagd hebt om specifieke stappen te ondernemen alvorens een contract te sluiten. Dit omvat informatie die we verwerken om u in staat te stellen onze website en de diensten die we via onze website aanbieden, te gebruiken.

 

WIE MAG UW PERSOONSGEGEVENS ONTVANGEN OF ER TOEGANG TOE KRIJGEN?

Bedrijven van de Groep

We delen uw informatie mogelijk met andere bedrijven binnen de groep Saint-Gobain voor interne administratieve of marketingdoeleinden in verband met de producten en/of diensten die hun eigen product- en/of dienstenaanbod aanvullen en dat u zou kunnen interesseren.

Mogelijk geven we uw persoonsgegevens ook door wanneer we uw vraag doorsturen naar onze contactpersonen binnen de Groep die uw vraag kunnen behandelen (bijvoorbeeld om een probleem op te lossen dat u aan ons gemeld hebt).

Onze leveranciers en dienstverleners

Mogelijk maken wij uw informatie bekend aan onze derde partij dienstverleners, vertegenwoordigers, onderaannemers en andere organisaties om aan ons of rechtstreeks aan u uit onze naam diensten te verlenen. Dergelijke derde partijen kunnen cloud serviceproviders zijn (zoals hosting en e-mailbeheer) of reclamebureaus, administratieve diensten, kredietbeoordelingskantoren, betalingsverwerkers van krediet-/debetkaarten, klantentevredenheidsenquêtes of andere derde partijen die diensten verlenen aan ons en ons bijstaan bij onze bedrijfsactiviteiten en website.

Wanneer we een beroep doen op derde partij dienstverleners, onthullen we enkel de persoonsgegevens die nodig zijn opdat ze hun dienst kunnen verlenen. We hebben bovendien een contract voorzien waarin bepaald wordt dat ze uw informatie veilig en vertrouwelijk moeten houden en deze niet mogen gebruiken op een manier die niet overeenstemt met onze specifieke instructies.

Derde partijen die u producten en diensten verschaffen via ons

We werken nauw samen met verschillende derde partijen om u een gamma producten en diensten aan te bieden die ons aanbod aanvullen. We kunnen in het bijzonder financiële of verzekeringsproducten aanbieden in verband met onze eigen producten en diensten.

Wanneer u informatie vraagt over een van deze producten of diensten of die aankoopt via ons, gebruikt de relevante derde partij uw gegevens mogelijk om u te informeren en haar verplichtingen te vervullen die voortvloeien uit contracten die u bent aangegaan met haar.

Deze derde partij productleveranciers delen mogelijk informatie met ons die we zullen gebruiken in overeenstemming met dit beleid. In bepaalde gevallen zullen ze optreden als verantwoordelijke van uw informatie. We raden u dan ook aan om hun eigen privacybeleid door te nemen. 

Andere manieren waarop we uw persoonsgegevens mogelijk delen

We geven uw persoonsgegevens mogelijk door:

  • indien u hebt toegestemd met de onthulling.

  • om de toepasselijke verkoops- of gebruiksvoorwaarden af te dwingen of om de rechten, privacy, veiligheid of het eigendom van onze bedrijven te beschermen;

  • wanneer het onze plicht is om deze te onthullen of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer deze onthulling vereist is door de toepasselijke wetgeving, een gerechtelijke beslissing of een overheidsregulering, om een misdaad op te sporen of te melden, de voorwaarden van onze contracten af te dwingen of toe te passen of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van onze bezoekers en klanten te beschermen;

  • aan een derde partij in het kader van een verkoop van een deel of geheel van onze bedrijfsmiddelen aan een derde partij of als onderdeel van een herstructurering of reorganisatie van ons bedrijf;

 

Dat neemt niet weg dat we steeds stappen zullen ondernemen om te garanderen dat uw recht op privacy beschermd blijft.

 

WAAR SLAAN WE UW PERSOONSGEGEVENS OP?

Uw informatie wordt opgeslagen in onze databanken of in de databanken van onze dienstverleners. Voornamelijk omwille van de internationale omvang van de groep Saint-Gobain en om de servicekwaliteit te optimaliseren, kan de informatie die u ons verschaft hebt, doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

In dergelijke gevallen nemen wij de gepaste beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen om te verzekeren dat uw recht op privacy beschermd blijft zoals uiteengezet in dit beleid. Deze stappen omvatten het opleggen van contractuele verplichtingen aan de ontvanger van uw persoonsgegevens of het verzekeren dat de ontvangers “international framework agreements” hebben ondertekend die een gepaste bescherming nastreven.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende een periode die nodig is om het doel te bereiken waarvoor we die informatie gebruiken en om onze verplichtingen in het kader van andere wetten te vervullen. Uitgezonderd specifieke gevallen wordt deze periode gespecificeerd op het moment dat de informatie wordt verzameld.

We houden persoonsgegevens niet langer dan nodig bij in een identificeerbaar formaat.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN?

In het kader van de toepasselijke wet en onder bepaalde vrijstellingen, beperkingen of omstandigheden hebt u het recht:

  • om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit en om een juridische beslissing uit te lokken.

  • om ons te vragen uw persoonsgegevens in een gestructureerd gegevensbestand naar u of naar een andere dienstverlener door te sturen indien dit technisch mogelijk is (overdraagbaarheid van gegevens);

  • om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor geautomatiseerde beslissingen die over u gemaakt worden;

  • om uw toestemming in te trekken;

  • om uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken;

  • om uw persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen en bij te werken;

  • om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens;

Deze rechten kunnen uitgeoefend worden mits schriftelijk verzoek verstuurd naar de contactgegevens die u verschaft worden op het moment van de gegevensverzameling. U zult binnen een redelijke termijn een antwoord ontvangen, in overeenstemming met de toepasselijke regels.

 

HOE VERZEKEREN WE DE VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS?

Ons doel bestaat erin om uw gegevens te allen tijde zo goed mogelijk te beveiligen en te beschermen. Zodra we uw persoonsgegevens ontvangen hebben, implementeren we redelijke en gepaste technische en organisatorische maatregelen en controles om toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of onrechtmatige toegang zo veel mogelijk te voorkomen.

 

CONTACTEER ONS

Vragen over dit beleid kunt u rechtstreeks richten tot onze Privacy Correspondent aan de hand van de onderstaande contactgegevens:

Privacy Correspondent

privacy.be@saint-gobain.com

Ingeval u toch een officiële klacht wil formuleren, gelieve u rechtstreeks te wenden tot de Gegevensbeschermingsauthoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 2 274 48 00

contact@apd-gba.be